انتقال آب - راه آهن و دوباندشدن راه ها - بازارچه مرزی - اشتغال
37% (45 رای)
بازارچه مرزی - انتقال آب - اشتغال - راه آهن و دوبانده شدن راه ها
8% (10 رای)
راه آهن و دوبانده شدن راه ها - بازارچه مرزی - اشتغال - انتقال آب
20% (24 رای)
اشتغال - بازارچه مرزی - راه آهن و دوبانده شدن راه ها - انتقال آب
7% (8 رای)
همه موارد اولویت های اساسی هستند
29% (35 رای)
تمام آرا: 122